accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Till arkivet

EU:s frihandelsavtal gäller för Sverige

Länder utanför EU kan i vissa fall sälja varor och tjänster utan att betala tullavgifter i EU. Det är möjligt genom så kallade frihandelsavtal. Ett exempel är CETA som är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada som även möjliggör handel mellan Sverige och Kanada.

Ett antal containrar och en lastbil står på en asfalterad plan.

För att underlätta handeln internationellt tecknar EU så kallade frihandelsavtal med länder utanför EU. Foto: Europeiska unionen.

Ska underlätta handel

För att underlätta handeln internationellt tecknar EU så kallade frihandelsavtal med länder utanför EU. Ett frihandelsavtal innebär att tullar på varor avskaffas och att handelshinder för till exempel tjänster, investeringar och offentlig upphandling minskas.

Sverige har inga egna frihandelsavtal

Handel med länder utanför EU är ett område där EU har så kallad exklusiv befogenhet. Det betyder att endast EU, och inte enskilda EU-länder, får fatta beslut om sådana handelsavtal. Eftersom Sverige är ett EU-land tecknar Sverige inte några egna frihandelsavtal.

EU:s makt beror på frågan

Flera EU-institutioner inblandade

EU-kommissionen är den EU-institution som sköter förhandlingarna om frihandelsavtal. Uppdraget att starta förhandlingar får kommissionen av ministerrådet, en EU-institution som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. När förhandlingarna är klara ska avtalet godkännas av ministerrådet och Europaparlamentet, som består av folkvalda ledamöter från EU-länderna.

EU:s institutioner

CETA och EES är exempel på frihandelsavtal

EU har frihandelsavtal med många länder och förhandlar med ett stort antal andra. Ett exempel på ett befintligt frihandelsavtal är Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som gäller för EU-länderna och Island, Liechtenstein och Norge. Avtalet ger företag i de deltagande länderna tillträde till EU:s inre marknad och dess fria rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Ett annat frihandelsavtal är Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) som gäller för EU och Kanada. CETA började gälla provisoriskt i september 2017 och är ett av de mest omfattande som EU har förhandlat fram hittills.

EU:s frihandelsavtal på Kommerskollegiums webbplats

Betydelse för svenska företag

EU:s frihandelsavtal påverkar Sveriges och de andra EU-ländernas möjligheter till internationell handel. När det gäller exempelvis CETA innebär avtalet att företag från Sverige och de andra EU-länderna ska få det lättare att sälja varor och tjänster i Kanada. Avtalet ger också företag i Kanada tillträde till EU:s inre marknad.

Internationell handel är en del av EU-samarbetet

Sverige och de andra EU-länderna har kommit överens om vilka frågor som ska ingå i EU-samarbetet. Internationell handel med länder utanför EU är ett exempel.

EU:s politikområden