accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Kollage med en ko, ett vindkraftverk, solpaneler och en tupp i svartvitt mot blå och röd bakgrund. Kollage med en ko, ett vindkraftverk, solpaneler och en tupp i svartvitt mot blå och röd bakgrund.

EU:s budget

Pengar går tillbaka till EU-länderna

Handel, miljö, jordbruk, regional utveckling och polissamarbete är områden som EU-länderna arbetar med gemensamt. För att genomföra det som EU-länderna tillsammans har kommit överens om behövs pengar. Därför bidrar alla länder som är med i EU med pengar till EU:s gemensamma budget. Det mesta av pengarna går tillbaka till medlemsländerna som stöd och bidrag. För att minska skillnader mellan länderna får EU-länder med svag ekonomi mer ekonomiskt stöd än länder med stark ekonomi.

Fakta om EU:s budget

  • EU:s gemensamma budget för år 2020 var knappt 154 miljarder euro.
  • De största utgiftsområdena var regional- och jordbruksstöd.
  • EU-länder med svag ekonomi får mer stöd än länder med stark ekonomi.
  • Sverige betalar mer i EU-avgift än vad landet får tillbaka som stöd och bidrag.

EU:s budget ska minska skillnader

Lästid 3 min

Det kostar pengar att genomföra den verksamhet som EU-länderna har kommit överens om. Därför har EU:s organisation en egen budget som finansieras genom att EU-länderna betalar en årlig EU-avgift. Budgeten motsvarar ungefär 1 procent av EU-ländernas hela ekonomi. Pengarna används bland annat för att minska skillnaderna i välstånd mellan olika EU-länder och för att stödja jordbruket.

Höns i ett hönshus.

Ungefär 38 procent av EU:s budget går till jordbruk och hållbar utveckling av landsbygden. Foto: Johnér.

En budget för gemensamma satsningar i EU-länderna

Pengarna i EU:s budget används till många olika områden. Mest pengar går till regionalstöd och jordbruk i olika EU-länder. EU har även utgifter för till exempel forskning, miljö och digitalisering. Drygt 90 procent av pengarna går tillbaka till EU-länderna i form av EU-stöd.
Mest pengar går till regional utveckling och jordbruk.

EU:s budget betalas med EU-avgifter

EU:s budget finansieras av så kallade egna medel som består av de avgifter som EU-ländernas regeringar betalar in. Hur stora avgifterna är beror på respektive lands ekonomiska förutsättningar. Trots att EU:s budget innehåller mycket pengar är den bara en liten del av EU-ländernas hela ekonomi.
EU-avgiften beror på landets ekonomiska förutsättningar.

EU-avgiftens beståndsdelar

Ett lands EU-avgift består av flera delar, så kallade egna medel:

  • En del av avgiften bygger på hur stor landets ekonomi är och utgår från landets så kallade bruttonationalinkomst (BNI). 
  • En del av avgiften baseras på landets momsintäkter
  • En del av avgiften kommer från de pengar landet får in i tullavgifter.

EU-länderna ska bli mer ekonomiskt jämlika

En tanke med EU-samarbetet är att det ska utjämna ekonomiska och sociala skillnader mellan länderna. Därför går en stor del av budgeten till regionalstöd och stöd till att få fler människor i arbete, framför allt i EU-länder som har svag ekonomi. Regionalstödet är tillsammans med jordbruksstödet de största utgifterna. EU stödjer även till exempel forskning, digitalisering, gränsbevakning, miljöprojekt och studentutbyten mellan skolor i EU-länderna.

EU-ländernas avgifter och återflöden

De pengar som länderna får tillbaka från budgeten i olika EU-stöd brukar kallas återflöde. Länder med svag ekonomi får mer i återflöde än vad de betalar i avgift till EU, medan länder med starkare ekonomi får tillbaka mindre än de betalar i EU-avgift. Detta hör ihop med att EU ska utjämna skillnader mellan länderna.
Länder med svag ekonomi betalar mindre i EU-avgift.

Sveriges EU-avgift och stöd från EU

Under perioden 2015-2019 har Sverige betalat 24–44 miljarder kronor om året till EU och via statsbudgeten fått tillbaka 10–13 miljarder kronor i EU-stöd. Utöver de pengarna går EU-stöd också direkt från EU-kommissionen till exempelvis myndigheter, universitet och högskolor i Sverige.

Sveriges EU-avgift och stöd från EU

Långtidsbudgeten sätter långsiktiga mål

För att få en överblick över inkomster och utgifter under en längre tidsperiod har EU en så kallad långtidsbudget:

EU:s utgifter och inkomster 2014-2020 på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Långtidsbudgeten för åren 2021-2027 börjar gälla den 1 januari 2021. Samtidigt som långtidsbudgeten har förhandlats fram har EU:s institutioner och medlemsländerna också kommit överens om en så kallad återhämtningsfond som är tänkt att bidra till EU:s återuppbyggnad efter coronapandemin. För att återhämtningsfonden ska börja gälla behöver riksdagen och de andra nationella parlamenten godkänna ett beslut om egna medel för EU. De egna medlen består idag i huvudsak av avgifter från medlemsländerna. I samband med beslutet kan EU låna pengar på den öppna marknaden och på så sätt finansiera återhämtningsfonden.

Europaparlamentet och ministerrådet beslutar

Det är de två EU-institutionerna Europaparlamentet och ministerrådet som beslutar om budgeten för varje år. De förhandlar om vad EU ska prioritera och vad det får kosta. Det kan vara långa diskussioner både inom ministerrådet och inom Europaparlamentet.

När det gäller långtidsbudgeten så är det ministerrådet som beslutar medan Europaparlamentet sedan måste godkänna budgeten för att den ska börja gälla.

Om EU-länderna inte kommer överens i ministerrådet kan de riktigt kniviga frågorna i praktiken behöva tas upp av stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet.

Användningen av EU:s pengar granskas

EU-kommissionen ska informera Europaparlamentet och ministerrådet om hur pengarna i EU-budgeten har använts. Genomförandet av EU:s budget granskas av Europeiska revisionsrätten, den EU-institution som kontrollerar att EU:s pengar används och redovisas på rätt sätt. Om allt har gått rätt till godkänns hanteringen av pengarna av Europaparlamentet, efter att ministerrådet också har sagt sitt.
Revisionsrätten granskar hur EU:s pengar används.

Europeiska revisionsrätten

Du kanske också vill veta mer om...