accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeplayremovesearchsharestop-watch
Ministerrådet för ekonomiska och finansiella frågor har sammanträde. Ministerrådet för ekonomiska och finansiella frågor har sammanträde.

Ministerrådet

Beslutar om EU:s lagar

Debatt, diskussion och förhandling beskriver arbetet i ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU-kommissionens förslag på nya EU:s lagar. För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet. Innan ett beslut tas i ministerrådet ska den svenska regeringen stämma av frågan med riksdagens EU-nämnd.

Ministerrådet

 • Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Regeringen stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådets webbplats

Film

6 snabba om ministerrådet

Speltid 3 min

Vilken är ministerrådets viktigaste uppgift? Den svenska EU-ministern Ann Linde svarar på frågor om EU och ministerrådet.

Möten i ministerrådet

Förhandlar och beslutar om nya lagar

Lästid 3 min

I ministerrådet deltar ministrar från de 28 EU-ländernas regeringar för att förhandla och ta beslut om EU-kommissionens förslag på EU-lagar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka ämnen som ska diskuteras. Svenska regeringen ska alltid stämma av ministerrådets frågor med riksdagen.

Isabella Lövin, svensk minister för utvecklingssamarbete och klimat, vid möte i ministerrådet.

Isabella Lövin, längst till höger, är minister för utvecklingssamarbete och klimat. Hon deltar i ministerrådets möten när de handlar om till exempel bistånd eller klimatfrågor. Foto: Europeiska unionen.

Tar beslut om lagar med Europaparlamentet

Ministerrådet heter formellt Europeiska unionens råd men kallas oftast för ministerrådet eller rådet. När ministerrådet samlas deltar ministrar från EU-ländernas regeringar. Uppdraget är att, tillsammans med Europaparlamentet, förhanda och ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Ministerrådets möten hålls i Bryssel eller Luxemburg, men vilka ministrar som deltar på mötena beror på vilken fråga som står på dagordningen. Om förhandlingarna gäller klimatpolitik är det exempelvis Isabella Lövin, Sveriges minister för utvecklingssamarbete och klimat, som deltar.
Vilken minister som deltar beror på frågan.

En EU-lag blir till

Regeringen samråder med riksdagen

Det är alltid regeringen som representerar Sverige i ministerrådet. Men innan ministrarna åker och förhandlar med de andra EU-länderna i ministerrådet måste de komma till riksdagens EU-nämnd för att diskutera de frågor som ska tas upp. Efter samrådet har regeringen fått ett mandat från riksdagen som regeringen förväntas följa i förhandlingarna i ministerrådet. Om regeringen skulle handla i strid mot riksdagens uppfattning riskerar den att få kritik i riksdagen.
Regeringen representerar Sverige i ministerrådet.

Tio olika konstellationer

Sverige och de andra EU-länderna har pekat ut en rad ekonomiska och politiska frågor som de samarbetar kring. Ministerrådet kan totalt mötas i tio olika grupperingar, så kallade rådskonstellationer, beroende på vilken fråga som ska diskuteras. Hur ofta de olika råden möts beror på frågornas tyngd inom EU. Vissa råd, som rådet för ekonomiska och finansiella frågor, allmänna rådet och rådet för jordbruk och fiske möts oftare än andra.
Vissa råd träffas oftare än andra.

Samarbete över gränser

Ministerrådets tio rådskonstellationer:

 • Allmänna rådet (allmänna och övergripande EU-frågor)
 • Utrikes frågor
 • Ekonomiska och finansiella frågor (kallas Ekofinrådet)
 • Rättsliga och inrikes frågor (kallas RIF-rådet)
 • Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
 • Konkurrensfrågor
 • Transport, telekommunikation och energi
 • Jordbruk och fiske
 • Miljö
 • Utbildning, ungdom, kultur och idrott

Tjänstemän förbereder ärenden

Innan ett lagförslag från EU-kommissionen landar för beslut på ministerrådets bord har tjänstemän från medlemsländerna både hunnit förbereda och förhandla om ärendet. Som institution omfattar ministerrådet nämligen inte bara ministrarna, utan också flera nivåer av arbetsgrupper och kommittéer med tjänstemän.

Coreper tar fram beslutsunderlag

Den viktigaste instansen kallas Coreper, efter franskans term för de ständiga representanternas kommitté (Comité des représentants permanents). Där ingår de högst uppsatta tjänstemännen i medlemsländernas EU-representationer i Bryssel, eller EU-ambassader som de också kallas. Deras uppgift är att förhandla med varandra och ta fram beslutsunderlag till ministrarna i ministerrådet.

Beslut följs av förhandling med Europaparlamentet

När ett lagförslag färdigbehandlats i Coreper är det dags för beslut av ministrarna i ministerrådet. Om det behövs, vill säga. Många frågor avgörs i Coreper för att sedan bara formellt bekräftas av ministrarna. För att en EU-lag ska gälla måste ministerrådet även vara överens med Europaparlamentet.
Många frågor avgörs innan ministrarna träffas.

Ordförandeland ett halvår i taget

Varje halvår är ett EU-land ordförande i ministerrådet. Första halvåret 2018 är Bulgarien ordförandeland. Uppgiften för ordförandelandet är att leda ministerrådets möten, förutom i rådet för utrikesfrågor.

Ministerrådets ordförandeskap på ministerrådets webbplats

Utrikesrådet leds på särskilt sätt

Rådet för utrikes frågor leds alltid av Federica Mogherini från Italien. Hon är EU:s så kallade höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Posten kallas ofta för EU:s utrikesminister. Den höga representanten har en dubbel roll i EU eftersom hon sitter i både ministerrådet och EU-kommissionen. 
EU:s utrikesminister leder rådet för utrikes frågor.

 

Intervju

Sveriges EU-minister berättar

Speltid 15 min

Vad är ministerrådet? Vilka sitter där och vad gör de egentligen? Hör den svenska EU-ministern Ann Linde berätta om samarbetet mellan EU-länderna i ministerrådet.

Ladda ner
360°

Se dig om utanför ministerrådet

Se dig om på gatan utanför ministerrådets byggnad Justus Lipsius i Belgiens huvudstad Bryssel.

Så funkar beslutsreglerna

Lästid 2 min

I ministerrådet ska de 28 ministrarna från de olika EU-länderna fatta beslut. Hur det ska gå till finns det regler för. Oftast tas besluten med så kallad kvalificerad majoritet. Fyra medlemsländer som går ihop kan stoppa ett beslut om de tillsammans är tillräckligt stora.

Oftast kvalificerad majoritet

När ministrarna i ministerrådet tar ett beslut gör de oftast det genom så kallad kvalificerad majoritet. Det här sättet att rösta använder ministerrådet när det gäller förslag från EU-kommissionen. Med kvalificerad majoritet menas att

 • 55 procent av EU-länderna (genom sina ministrar) röstar för förslaget, alltså 16 av 28 länder,
 • och att de EU-ländernas befolkning utgör minst 65 procent av EU:s totala befolkning.

Omröstningssystemet på ministerrådets webbplats

Fyra länder kan stoppa ett beslut

Om fyra ministrar från olika medlemsländer går ihop kan de eventuellt stoppa ett beslut. Kravet är att de fyra EU-länderna som ministrarna representerar tillsammans ska utgöra minst 35 procent av EU:s totala befolkning. Länderna utgör då en så kallad blockerande minoritet.

Specialfall vid kvalificerad majoritet

När ministerrådet röstar om ett förslag som kommer från ett medlemsland gäller en annan form av kvalificerad majoritet. Då krävs att

 • minst 72 procent av EU-länderna (genom sina ministrar) röstar för förslaget,
 • och att de företräder minst 65 procent av EU:s befolkning.

Enhällighet

Ibland måste alla ministrar i ministerrådet vara eniga om ett beslut. Det kallas för beslut genom konsensus eller enhällighet. Ministerrådet måste vara enhälligt om ett antal ärenden som medlemsländerna betraktar som känsliga. Exempelvis så måste alla länder vara överens för att fatta beslut om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Visste du att...

 • Det är regeringen som företräder Sverige i ministerrådet och Europeiska rådet. På plats i Bryssel jobbar svenska tjänstemän från regeringens departement med att förbereda och förhandla frågor inför ministerrådets möten och Europeiska rådets toppmöten.

  Sveriges EU-representation förhandlar

  Den svenska regeringen har tjänstemän från alla departement på plats i Bryssel. Funktionen kallas Sveriges EU-representation och är en stor svensk utlandsmyndighet. De anställdas uppgift är att förbereda och förhandla frågor med de andra EU-ländernas tjänstemän inför möten i ministerrådet och toppmöten i Europeiska rådet.

  Sveriges EU-representation på regeringens webbplats

Du kanske också vill veta mer om...