accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Svartvit gruppbild på EU-kommissionen framför blå bakgrund. Svartvit gruppbild på EU-kommissionen framför blå bakgrund.

EU-kommissionen

Föreslår nya EU-lagar

EU-kommissionen i Bryssel kallas ofta för EU:s motor. Det är den som föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer gällande lagar. I kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De företräder inte sina egna länder utan ska se till hela EU:s bästa. För närvarande heter den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström och hon har ansvar för handelsfrågor. En ny EU-kommission håller just nu på att bildas. Föreslagen ny kommissionär från Sverige är den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.

EU-kommissionen

 • föreslår nya EU-lagar
 • kontrollerar att gällande EU-lagar följs
 • består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland
 • företräder hela EU, inte enskilda EU-länder
 • utses vart femte år
 • leds för närvarande av ordföranden Jean-Claude Juncker (som hösten 2019 efterträds av Ursula von der Leyen).

EU-kommissionens webbplats

Film

6 snabba om EU-kommissionen

Speltid 3 min

Vad är EU-kommissionen? Vem kan bli EU-kommissionär? Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström svarar på frågor om EU och EU-kommissionen.

Ladda ner

Länkblock till textversion: 6 snabba om EU-kommissionen

Vardag i EU-kommissionen

Arbetar för hela EU:s bästa

Lästid 3 min

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer lagarna. Dessutom ska den se till att fri konkurrens råder inom EU, hantera unionens inkomster och utgifter samt föra EU:s talan i olika typer av förhandlingar. Gemensamt för alla insatser är att de ska främja EU:s gemensamma intressen. En ny kommission utses vart femte år.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Juncker från Luxemburg är ordförande i EU-kommissionen. Foto: Europeiska unionen / Jean-François Badias.

Kommissionärer med olika ansvarsområden 

I EU-kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De företräder hela EU, inte sina enskilda medlemsländer. Varje kommissionär har ansvar för ett eller flera politikområden, till exempel miljö eller jordbruk. Den nuvarande svenska EU-kommissionären heter Cecilia Malmström och hon har ansvar för handelsfrågor. EU-kommissionen leds av en ordförande, som för närvarande är luxemburgaren Jean-Claude Juncker. Hösten 2019 efterträds han av Ursula von der Leyen från Tyskland. Malmström föreslås då ersättas av den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.
Den svenska kommissionären ansvarar för handelsfrågor.

Oftast ensamrätt på att ge lagförslag

Inom de flesta av EU:s politikområden är EU-kommissionen den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar. Det gäller till exempel EU:s inre marknad, som handlar om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, samt jordbruks- och miljöpolitiken. När kommissionärerna fattar beslut är det oftast med enhällighet. När ett beslut om exempelvis ett nytt lagförslag är fattat anses hela kommissionen stå bakom det. Inom några områden kan även ministerrådet, en EU-institution som består av ministrar från medlemsländernas regeringar, föreslå lagar. Det gäller till exempel polis- och straffrättsligt samarbete.

Kontrollerar medlemsländerna

En annan uppgift som EU-kommissionen har är att kontrollera så att medlemsländerna följer gällande EU-lagar. Om kommissionen anser att ett land bryter mot lagstiftningen kan den ta ärendet till EU-domstolen. Att gå till domstol är ett stort steg. Därför finns möjlighet att lösa den så kallade överträdelsen i förhandlingar innan ärendet når domstolen. EU-kommissionen kan ge EU-länder, som riskerar att bryta mot EU:s grundprinciper och regler, en så kallad tidig varning. Om kommissionen till exempel har synpunkter på hur Sverige genomför EU-lagstiftning vänder den sig till den svenska regeringen.
Kommissionen kan ta ärenden till EU-domstolen.

EU-domstolen

Tar in idéer och synpunkter

EU-kommissionen får förslag på ny lagstiftning från många olika håll, exempelvis från ledamöter i Europaparlamentet eller från EU-institutionerna ministerrådet och Europeiska rådet. Även intresseorganisationer och lobbyister bidrar med förslag. Genom ett så kallat medborgarinitiativ kan personer eller grupper uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en särskild fråga. Innan EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag hålls ett så kallat offentligt samråd då medlemsländer och intressegrupper kan lämna synpunkter.
Du kan påverka EU-kommissionens förslag.

Så kan du påverka

Andra instanser bestämmer om förslag ska bli lag

EU-kommissionens uppdrag i lagstiftningsprocessen stannar vid själva lagförslaget. Det är två andra EU-institutioner som beslutar om kommissionens lagförslag ska bli gällande EU-regler som medlemsländerna ska följa. De besluten tas av ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar, och det folkvalda Europaparlamentet.

Säkerställer fri konkurrens inom EU

EU-kommissionen ansvarar också för genomförandet av EU:s konkurrenspolitik. Konkurrensreglerna ska säkra den fria konkurrensen inom EU och kommissionen har rätt att på egen hand granska exempelvis statsstöd, kartellbildningar och företagssammanslagningar i medlemsländerna. När lagar och regler på konkurrensområdet ska genomföras fungerar medlemsländernas myndigheter som kommissionens förlängda arm.
Kommissionen granskar statsstöd och kartellbildningar.

Förvaltar EU:s inkomster och utgifter

En annan viktig funktion som EU-kommissionen har är att förvalta EU:s budget. Det innebär att det är EU-kommissionen som hanterar EU:s inkomster och utgifter. Framför allt handlar det om att ansvara för utbetalningar av jordbruks- och regionalstöd till medlemsländerna. Det är två andra EU-institutioner, ministerrådet och Europaparlamentet, som beslutar om EU:s budget.

EU:s budget

För EU:s talan i förhandlingar

I internationella förhandlingar med till exempel Världshandelsorganisationen (WTO) är det EU-kommissionen som för EU:s talan. Även andra avtalsförhandlingar, som medlemskapsförhandlingar med länder som vill gå med i EU, sköts av EU-kommissionen.

EU och omvärlden

EU:s utrikesminister vice ordförande i EU-kommissionen

EU-kommissionen har flera vice ordförande. En av dem är EU:s så kallade höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som just nu är Federica Mogherini från Italien. Posten kallas ofta för EU:s utrikesminister. Den höga representanten har en dubbel roll i EU eftersom hon sitter i både EU-kommissionen och ministerrådet.
EU:s utrikesminister har flera roller.

Generaldirektorat för olika politikområden

EU-kommissionen är uppdelad i olika avdelningar, så kallade generaldirektorat, som hanterar olika politikområden. I generaldirektoraten jobbar tjänstemän och experter med sakfrågor. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera generaldirektorat. 

Den största EU-institutionen

Vid EU-kommissionen arbetar sammanlagt cirka 32 000 personer, när både fast och tillfälligt anställda räknas in. Det gör kommissionen till den största institutionen inom EU.

Ny kommission utses vart femte år

Kommissionens mandatperiod är fem år och samma person kan utses till kommissionär flera perioder. En ny EU-kommission utses efter varje val till Europaparlamentet. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.
Regeringen föreslår svenska EU-kommissionären.

EU-kommissionen har kontor i Sverige

EU-kommissionen har representationer, lokala kontor, i alla EU-länderna. I Sverige ligger EU-kommissionens kontor i Stockholm. EU-kommissionens kontor i Sverige har bland annat i uppgift att förklara hur EU:s politik påverkar de som bor i Sverige, förmedla EU-information till den svenska regeringen och svenska myndigheter och rapportera om viktiga händelser i Sverige till EU-kommissionen i Bryssel.

Representationen i Sverige på EU-kommissionens webbplats

Intervju

Svenska EU-kommissionären berättar

Speltid 15 min

Vad gör egentligen en EU-kommissionär hela dagarna? Hör Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström berätta om EU och sitt arbete i EU-kommissionen.

Ladda ner

Länkblock till textversion av Sveriges EU-kommissionär berättar

Panorama

Se dig om i mötesrummet

EU-kommissionens ledamöter brukar ha sammanträde en gång i veckan. Ofta hålls mötena i den så kallade Jean Monnet-salen i kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel.

Regeringen utser svenska EU-kommissionären

En ny EU-kommission utses vart femte år, efter varje val till Europaparlamentet. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.

EU-kommissionens mandatperiod, alltså den tidsperiod som kommissionen har sitt uppdrag, är fem år. Den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod är 2014-2019. Varje EU-land har en kommissionär och samma person kan utses till kommissionär i flera perioder.

EU-länderna föreslår kommissionärer

När en ny EU-kommission ska utses ska varje EU-land föreslå vem som ska vara kommissionär för landet. I Sverige är det regeringen som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.

Så utses EU-kommissionen

 • En ordförande utses

  EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet föreslår en ordförande för EU-kommissionen. Europaparlamentet, som består av folkvalda ledamöter från EU-länderna, röstar om förslaget.
 • Ordföranden föreslår kommissionärer

  Den tillträdande ordföranden väljer övriga 27 kommissionärer utifrån EU-ländernas förslag. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.
 • Ordförandens förslag godkänns

  Ordförandens lista över kommissionärer godkänns av Europeiska rådet.
 • Kommissionärer frågas ut

  De kommissionärer som föreslagits frågas ut och godkänns av Europaparlamentets utskott.
 • Kommissionen godkänns

  Europaparlamentet röstar om de ska godkänna kommissionen som helhet.
 • Kommissionen utses formellt

  Kommissionärerna utses formellt av Europeiska rådet.

Du kanske också vill veta mer om...