accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Om webbplatsen

Sveriges riksdags EU-information

Välkommen till Sveriges riksdags EU-information. Webbplatsen ger en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Lättare att förstå EU

Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ska göra det enklare att förstå hur vi i Sverige påverkas men också påverkar de beslut som fattas gemensamt inom EU. Innehållet presenteras därför på olika nivåer - från lätt och sammanfattande till mer fördjupande och förklarande. För att innehållet ska vara användbart för så många som möjligt används också olika presentationsformat, som bilder, infografik, illustrationer och film.

Innehållet fokuserar på EU:s kärna, kort sagt EU:s institutioner, beslutsprocessen och EU:s budget, samt EU-arbetet i riksdagen. Webbplatsen guidar också vidare till svenska myndigheter och institutioner inom EU som ansvarar för olika EU-relaterade sakfrågor.

Webbplatsen har fyra huvudavdelningar:

 • Vad är EU? Innehåller bland annat information om EU:s organisation och institutioner, vad EU-medlemskapet innebär och hur det går till för ett land att bli EU-medlem.
 • Vad gör EU? Beskriver hur EU:s lagar stiftas, på vilka områden EU-länderna samarbetar och vad EU:s budget används till.
 • EU i riksdagen. Innehåller bland annat information om den svenska riksdagens roll i EU:s beslutsprocess och hur riksdagen arbetar med EU:s lagförslag på olika sätt.
 • Du i EU. Beskriver de rättigheter EU-medborgare har och hur man kan påverka EU som privatperson. Här finns också en guide där du får hjälp att hitta vilken svensk myndighet eller institution inom EU som ansvarar för en specifik sakfråga.

Sveriges riksdags uppdrag

Sveriges riksdag har sedan 1996 haft i uppdrag att lämna opartisk och allsidig information om EU, Sveriges medlemskap i EU och EU-arbetet i riksdagen. Verksamheten vänder sig till allmänheten och består bland annat av webbplatsen Sveriges riksdags EU-information och svarsservicefunktionen Riksdagsinformation som svarar på frågor om riksdagen och EU via e-post och telefon.

Webbplatsen Sveriges riksdags EU-information ersatte i september 2017 den tidigare webbplatsen eu-upplysningen.se.

Ansvarig

Anders Hagquist, kommunikationschef.

Kontakt

Tillgänglighet

Riksdagens webbplatser ska vara användbara och tillgängliga för alla. Den här webbplatsen ska på sikt uppfylla riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.0, nivå AA. Arbetet med tillgängligheten på webbplatsen utgår ifrån:

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Vi följer i huvudsak myndigheternas skrivregler och klarspråk. Det är möjligt att lyssna på webbplatsen.

Så här går det till

Så här arbetar vi för att webbplatsen ska bli tillgänglig:

 • Vi ställer tillgänglighetskrav både på oss själva och på de konsulter vi arbetar tillsammans med. De kraven finns i dokumenten ovan.
 • Vi låter tillgänglighetsexperter kontrollera det vi gör.
 • Vi testar webbplatsen på användare när vi bygger nytt.

Kontakta riksdagsinformation om du har frågor eller synpunkter på tillgängligheten.

Tips och hjälp

Kan du inte öppna pdf-filer? Ser en sida konstig ut? Här får du tips som gäller tekniska frågor, som till exempel vad du ska göra om webbplatsen ser konstig ut i din webbläsare.

Webbläsare

Om webbplatsen ser konstig ut kan det bero på att du använder en gammal version av webbläsaren. Webbplatsen är anpassad för moderna webbläsare och de senaste versionerna av:

 • Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Safari 8
 • Firefox

Programvara för att läsa pdf-filer

För att öppna dokument som pdf-filer behöver du ofta ett särskilt program. Det kan vara Acrobat Reader, som är gratis, men det finns även andra alternativ.

Acrobat Reader på Adobes webbplats

Skriva ut

Vill du skriva ut en hel sida på webbplatsen trycker du Ctrl+P på tangentbordet och väljer sen Skriv ut.

Om du vill skriva ut en del av en sida markerar du den text du till skriva ut, trycker Ctrl+P på tangentbordet, väljer att skriva ut Markering och sen Skriv ut.

Anpassa teckenstorleken

Du kan anpassa teckenstorleken på webbplatsen. För en datorskärm finns det flera sätt att göra det på:

 • Du kan trycka CTRL+ för att öka textstorleken och CTRL- för att minska.
 • Du kan hålla ner CTRL och snurra på mushjulet för att öka och minska textstorleken.
 • I Internet Explorer kan du zooma med hjälp av verktyg som finns i webbläsaren längst upp till höger.

På en pekplatta eller smart mobiltelefon kan du oftast föra två fingrar inåt/ihop eller utåt/isär för att zooma. Det går också oftast att ändra textstorlek generellt under enhetens inställningar. Det kan fungera olika på olika enheter och operativsystem.

Lyssna

Det går att lyssna på webbplatsens sidor. För att lyssna på en sida, klicka på den Lyssna-länk med ljudsymbol som finns högst upp i toppen och längst ner i botten på webbplatsen.

Dela information

Det går att dela de delar av webbsidorna som innehåller filmer, intervjuer och så kallade 360- eller panoramabilder genom att klicka på den dela-ikon som finns vid dessa. När du klickar på dela får du följande valmöjligheter:

 • Klicka på Facebook- eller Twitter-symbolerna för att dela till dessa sociala medier.
 • Dela länken via e-post genom att klicka på e-postikonen.
 • Klicka på kedje- eller länksymbolen för att kopiera länken och klistra in den i valfritt medium.

Om du vill dela en hel sida kan du kopiera länken i webbläsarens adressfält och klistra in den i valfritt medium.

Ladda ner filmer och ljudfiler

Bredvid filmer och intervjuer finns en ladda ner-ikon som du kan klicka på om du vill ladda ner hela filmen eller ljudfilen till din dator eller mobila enhet och kunna se eller lyssna utan internetuppkoppling. Detta kommer att fungera på olika sätt beroende på vad du har för kombination av enhet, operativsystem och webbläsare. Se information från respektive tillverkare av enhet och program för hjälp.

Det går som standard inte att ladda ner filmerna och ljudfilerna till de mobila enheterna iPhone och iPad med operativsystemet iOS. Det är operativsystemet som stoppar detta och det är inget som Riksdagsförvaltningens utvecklare kan påverka.

Kontakta riksdagsinformation om du upplever tekniska problem med webbplatsen trots att du har uppdaterat din webbläsare eller följer instruktionerna ovan.

Länkningspolicy

Om du länkar till Sveriges riksdags webbplats för EU-information ber vi dig respektera följande:

 • Riksdagen är mån om vilka webbplatser som länkar till riksdagens webbplatser. Genom länkning kan riksdagen associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Kontakta riksdagsinformation vid tveksamhet.
 • Ange länken till Sveriges riksdags EU-information på ett neutralt sätt.
 • Använd inte riksdagens logotyp för att länka till webbplatsen. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
 • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas användaren till riksdagens webbserver.
 • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att webbplatsen placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
 • Om du vill länka till något av våra informationsmaterial i pdf-format så länka till webbsidan där dokumentet finns. Detta för att undvika att länkar bryts eller att gamla versioner finns tillgängliga.

Behandling av personuppgifter

Riksdagsförvaltningen behandlar personuppgifter på denna webbplats. Insamling av personuppgifter sker endast vid beställning av trycksaker. Behandlingen av personuppgifter är laglig eftersom den sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e dataskyddsförordningen).

Offentlighetsprincipen

Riksdagsförvaltningen är en myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till Riksdagsförvaltningen blir allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av en allmän handling.

Allmänna handlingar på riksdagens webbplats

Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU. I samband med det upphörde Personuppgiftslagen (PUL) att gälla och istället infördes det en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen.

I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas bland annat under vilka förutsättningar vissa personuppgifter får behandlas.

Dataskyddslagen och dataskyddsförordningen får inte tillämpas om de går emot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Personuppgiftsansvar

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Insamling av personuppgifter på webbplatsen

Riksdagsförvaltningen samlar in personuppgifter på denna webbplats. Insamling av personuppgifter sker vid beställning av trycksaker.

Information om i vilket syfte Riksdagsförvaltningen samlar in personupppgifterna och hur länge de sparas lämnas i anslutning till det formulär på webbplatsen där uppgifterna samlas in.

Dina rättigheter

Information om dina personuppgifter

Du kan begära information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar.

Rättelse

Riksdagsförvaltningen kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att Riksdagsförvaltningen ska radera dina personuppgifter. Du kan också begära att Riksdagsförvaltningen ska upphöra med att behandla dina personuppgifter.

En begäran om radering leder inte alltid till att Riksdagsförvaltningen tar bort dina personuppgifter. Riksdagsförvaltningen kan avslå en begäran om radering på den grunden att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering är kravet att allmänna handlingar ska bevaras. För att ta bort personuppgifter i en allmän handling krävs ett gallringsbeslut som tillåter att handlingen tas bort.

Begäran om information eller rättelse

Vänd dig till Riksdagsförvaltningens registrator om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som Riksdagsförvaltningen behandlar. Du kan även vända dig till registrator med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

Riksdagsförvaltningens registrator

Datainspektionen har tillsyn över behandling av personuppgifter

Datainspektionen har tillsyn över Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på Riksdagsförvaltningens behandling av personuppgifter.

Datainspektionens webbplats

Bildrättigheter

Alla bilder på webbplatsen är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Bilder och grafik på riksdagens webbplatser skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilderna inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från den som har rättigheterna.

Exempel på användning som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av bilderna, oavsett metod.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) på riksdagens webbplats

Fotografer

På webbplatsen anges fotografens namn direkt vid bilden, där det är möjligt. Men vid vissa bilder finns inte möjlighet att ange fotograf eller rättighetsinnehavare. Dessa finns angivna nedan.

Övriga fotografer och rättighetsinnehavare

 • Bild överst på startsidan är ett kollage där originalbilderna är från Johnér bildbyrå. Originalfoton: Wenblad-Nuhma, Maskot, Scandinav.
 • Bild överst på sidan EU:s institutioner visar EU-kvarteren i Bryssel ovanifrån. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan EU-kommissionen är ett montage som visar EU-kommissionen mot blå bakgrund. Originalfoto: Georges Boulougouris / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Ministerrådet visar ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild vid intervju med Ann Linde på sidan Ministerrådet visar Linde vid ett möte i ministerrådet. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Europaparlamentet visar plenisalen i Strasbourg. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Europeiska rådet är ett kollage som visar EU:s höga representant Federica Mogherini, Sveriges statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk mot mångfärgad bakgrund. Originalfoton: Julie de Bellaing och François Walschaerts / Europeiska unionen samt Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan EU-domstolen är ett montage som visar EU-domstolens ledamöter mot grön och blå bakgrund. Originalfoto: EU-domstolen.
 • Bild överst på sidan Europeiska centralbanken visar Europeiska centralbankens byggnad i Frankfurt. Foto: Daniel Roland / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Europeiska revisionsrätten visar en finansiell rapport från EU:s revisionsrätt. Foto: Didier Bauweraerts / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Medlem i EU visar valarbetare vid folkomröstningen om EU i Sverige år 1994. Foto: Hans T Dahlskog / TT.
 • Bild överst på sidan EU:s historia visar ett sammanträde i Europaparlamentet 1979. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan En EU-lag blir till är ett kollage som visar talmannens ordförandeklubba och den svenska lagboken mot gul och lila bakgrund. Originalfoto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan EU:s lagar och regler visar EU-fördraget med underskrifter och sigill. Foto: Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Samarbete över gränser är ett kollage som visar en kvinna med skottkärra, en man med ett barn och en kvinna vid ett mikroskop mot röd och orange bakgrund. Originalfoton: Johnér bildbyrå.
 • Bild överst på sidan Fri rörlighet visar en kvinna med ryggsäck och mobiltelefon på väg uppför en rulltrappa. Foto: Mauro Bottaro / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan EU och omvärlden visar två barn i ett flyktingläger i Fallujah i Irak. Foto: Peter Biro / Europeiska unionen / ECHO.
 • Bild överst på sidan EU:s budget är ett kollage där originalbilderna är från bildbyråerna Pexels och Pixabay. Originalfoton: Joanna Malinowska, Stefan Roelofs, Skeeze, Barnimages.
 • Bild överst på sidan Riksdagens EU-arbete är ett kollage som visar EU-nämndens ordförande Jonas Eriksson (MP), tjänstemän i riksdagens EU-nämnd och riksdagens talman Urban Ahlin. Originalfoton: Anders Löwdin / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Granskar EU-dokument visar tjänstemän i riksdagens utbildningsutskott med olika handlingar. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Prövar EU-lagar visar ett sammanträde i riksdagens kammare. Foto: Ingemar Edfalk / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Har koll på regeringen visar regeringens hus Rosenbad och riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
 • Bild överst på sidan Dina rättigheter visar unga människor i en park som tar en selfie med en surfplatta. Foto: Mauro Bottaro / Europeiska unionen.
 • Bild överst på sidan Så kan du påverka visar medlemmar i ett fackförbund som samlar namnunderskrifter utanför riksdagshuset. Foto: Pontus Lundahl / TT.
 • Bild överst på sidan Hit vänder du dig visar fotgängare som går över ett övergångsställe i Tokyo, Japan. Foto: Yuya Shino / TT.
 • Panoramabilderna, de så kallade 360-bilderna, på sidorna EU-kommissionen, Ministerrådet, Europaparlamentet och Har koll på regeringen är bearbetade originalfoton av Jann Lipka.