accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

Rådgivning och klagomål

Här får du hjälp att hitta EU-institutioner och svenska myndigheter som kan svara på frågor om lagar och regler som gäller i EU och i medlemsländerna. Det finns också information om vart du vänder dig om du vill lämna klagomål på EU:s institutioner eller ett EU-land. Här får du också hjälp med vem du ska kontakta om du tycker att en svensk myndighet har brutit mot EU:s regler.

Allmän information och statistik

EU-information nära dig

EU-kommissionen har lokala informationskontor och dokumentationscentra runtom i Europa som svarar på frågor om EU, guidar bland EU-program och regelverk och hjälper dig att hitta EU-dokument.

Kontakt i Sverige på EU-kommissionens webbplats

Hjälp att hitta EU-statistik från SCB

Eurostat, EU:s statistikkontor, tar fram statistik inom olika ämnesområden som finns fritt tillgänglig. SCB kan guida dig rätt i EU-statistiken.

EU-statistik på SCB:s webbplats

Ditt Europa ger rådgivning

Rådgivning för allmänheten från Ditt Europa

Rådgivningstjänsten arbetar på uppdrag av EU-kommissionen och är en EU-rådgivning för allmänheten där oberoende juridiska experter svarar på frågor. De är insatta i såväl EU-lagstiftningen som EU-ländernas nationella lagstiftning.

Rådgivning på webbplatsen Ditt Europa

Juridikportal för rättslig hjälp

Europeiska e-juridikportalen

Den europeiska e-juridikportalen gör det lättare att hitta rättslig information inom EU. EU-medborgare och företag kan exempelvis få information om olika EU-länders rättssystem, domstolar i andra EU-länder, när och hur man kan begära rättshjälp och kontaktuppgifter till jurister i ett annat EU-land.

Europeisk e-juridikportal på EU:s webbplats

Klaga på ett EU-land

EU-kommissionen tar emot klagomål

Om du tycker att ett EU-land, till exempel Sverige, inte följer EU:s regler eller tillämpar reglerna på fel sätt kan du klaga till EU-kommissionen. Det kan leda till att kommissionen undersöker saken och i sista hand till att kommissionen väcker talan mot landet i EU-domstolen.

Överträdelseförfarande på EU-kommissionens webbplats

Klaga på EU:s institutioner

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål från EU-medborgare på EU:s institutioner och organ. Klagomålen kan till exempel gälla att du anser dig ha blivit felaktigt behandlad av en EU-institution, att du inte har fått den information du har rätt till eller att en EU-institution är för långsam.

Europeiska ombudsmannens webbplats

Klaga på en svensk myndighet

Justitieombudsmannen tar emot klagomål

Om du anser att en svensk myndighet inte följer EU:s regler, och inte kan lösa problemet i kontakt med myndigheten, kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO) i Sverige. JO granskar om svenska myndigheter och tjänstemän har följt lagar och förordningar, det vill säga om handläggningen av ett ärende har skett på ett riktigt sätt. JO kan inte ändra en myndighets beslut, men myndigheterna följer ofta JO:s rekommendationer.

JO-anmälan

Justitiekanslern tar emot klagomål och begäran om skadestånd

Om du anser att en svensk myndighet inte följer EU:s regler, och inte kan lösa problemet i kontakt med myndigheten, kan du vända dig till Justitiekanslern (JK) i Sverige. JK granskar om svenska myndigheter och tjänstemän har följt lagar och förordningar samt EU-regler, det vill säga om handläggningen av ett ärende har skett på ett korrekt sätt. JK kan inte ändra en myndighets beslut, men myndigheterna följer normalt JK:s rekommendationer.

Om du anser att du lidit skada på grund av ett fel hos en myndighet och felet rör EU-rätten kan du vända dig till JK, som beslutar om du har rätt till skadestånd. JK företräder staten i rättegångar som rör begäran om ersättning på EU-rättslig grund.

Justitiekanslerns webbplats

Solvit tar emot anmälningar

Kontakta Kommerskollegiums SOLVIT-center om du anser att en svensk myndighet hindrat dig från att ta tillvara rättigheter på EU:s inre marknad. Solvit kan inte ändra en myndighets beslut, men du får hjälp i din kontakt med myndigheten för att komma fram till den bästa lösningen.

Solvit på Kommerskollegiums webbplats

Hjälp med skulder och betalningar

Kronofogden kan hjälpa till med skulder inom EU

Om du har ett ekonomiskt krav på någon i ett annat EU-land kan du till exempel ansöka om europeiskt betalningsföreläggande, EUBF. Omvänt kan en person eller ett företag i ett annat EU‑land lämna in en ansökan mot dig som bor här i Sverige. I Sverige är det Kronofogden som hanterar den här typen av ärenden.

Du kanske också vill veta mer om...