accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch

EU-regler i Sverige

Här får du hjälp att hitta vilka svenska myndigheter som kan svara på frågor om EU-regler inom olika områden.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö och arbetstid

EU:s lagstiftning på arbetsmiljöområdet omfattar minimikrav för hur arbetstagare i EU ska skyddas. EU-länder kan själva ha strängare regler än vad EU kräver. Arbetsmiljöverket är en myndighet som ger information om gällande regler för arbetsmiljö och arbetstid.

Lagar och regler om arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbplats

Asyl och migration

Asyl och migration

Migrationsverket är en myndighet som ger information om regler för dig som vill besöka och leva i Sverige.

Lagar och regler på Migrationsverkets webbplats

Energi, klimat och miljö

Energi och utsläppsrätter

Energimyndigheten är en myndighet som ger information om gällande regler inom till exempel energiområdet och handel med utsläppsrätter.

Även myndigheten Naturvårdsverket kan ge information om handel med utsläppsrätter.

Om utsläppshandel på Naturvårdsverkets webbplats

Energideklaration av byggnader

När du ska köpa eller hyra en bostad har du rätt att få se en energideklaration, alltså hur mycket energi byggnaden använder. Boverket är en myndighet som kan ge information om reglerna kring energideklarationer.

Energideklaration en handbok på Boverkets webbplats

Klimat, luft och mark

Naturvårdsverket är en myndighet som ger information om regler inom områden som klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning.

Sjöar, vattendrag och hav

Havs- och vattenmyndigheten är en myndighet som ger information om regler som rör svenska hav, sjöar och vattendrag, till exempel övergödning, försurning, nedskräpning i vattenmiljöer och fiske.

Klimat- och miljöpåverkan från jordbruket

Jordbruksverket är en myndighet som ger information och svarar på frågor om regler som rör jordbrukets, fiskets och landsbygdutvecklingens klimat- och miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen om vad som gäller i ditt län

Länsstyrelserna är statliga myndigheter som ska verka för att gällande miljöregler följs i de svenska länen. Varje länsstyrelse samarbetar med länets kommuner och de nationella myndigheterna Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Länsstyrelserna på Länsstyrelsens webbplats

Miljösamverkan Sverige ger vägledning

Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten ligger bakom webblatsen Miljösamverkan Sverige. Där finns information om tillsyn och vägledningar kopplat till svensk miljölagstiftning.

Miljösamverkan Sveriges webbplats 

Jordbruk, djurhållning och fiske

Jordbruk, växter och djur

Jordbruksverket är en myndighet som ger information och svarar på frågor om regler som rör till exempel jordbruksgrödor, skogs- och trädgårdsodling, genmodifierade grödor (GMO), djurfoder, djurskydd och djurtransporter. 

Fiske och fiskeriprodukter

Havs- och vattenmyndigheten är en myndighet som har information om regler för yrkes-, sport- och fritidsfiske och för handel och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Regler och lagar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Kemikalier

Kemiska produkter och bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen är en myndighet som har information om regler som rör kemiska produkter, kemikalier och bekämp­nings­medel. 

Lagar och regler på Kemikalieinspektionens webbplats

Livsmedel

Livsmedels innehåll och märkning

Livsmedelsverket är en myndighet som ger information om regler för exempelvis näringsämnen, tillsatser, bakterier och kosttillskott samt om märkning av innehåll i livsmedel.

Märkning av produkter

Enligt EU:s regler inom produktsäkerhet måste vissa produkter, till exempel leksaker och skyddsutrustning, CE-märkas för att få säljas och marknadsföras. EU har även regler för energimärkning av exempelvis vitvaror och tv-apparater.

Produktmärkning i Sverige

Vilken svensk myndighet som kan ge information om CE-märkning och energimärkning beror på vilken produkt det handlar om. Marknadskontrollrådet ger information om produktmärkning och ansvariga svenska myndigheter inom olika produktkategorier.

Enligt EU:s regler inom produktsäkerhet måste vissa produkter, till exempel leksaker och skyddsutrustning, CE-märkas för att få säljas och marknadsföras. EU har även regler för energimärkning av exempelvis vitvaror och tv-apparater.

Du kanske också vill veta mer om...