accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Ungdomar som sitter på en gräsmatta och tar en selfie med en surfplatta. Ungdomar som sitter på en gräsmatta och tar en selfie med en surfplatta.

Dina rättigheter

EU-medborgare har särskilda rättigheter

Alla som är medborgare i ett EU-land är också unionsmedborgare i EU, så kallade EU-medborgare. Med EU-medborgarskapet följer en rad rättigheter. Som EU-medborgare kan du bland annat rösta fram de politiker som ska sitta i Europaparlamentet. Du kan också resa fritt eller arbeta och studera i andra EU-länder. Dessutom finns EU:s ombudsman till din hjälp, om du anser dig ha blivit felbehandlad av en EU-institution.

Som EU-medborgare kan du

 • rösta i val till Europaparlamentet
 • resa, arbeta och studera i alla EU-länder
 • skriva till EU och få svar på ditt eget språk
 • ta del av dokument från ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen
 • klaga hos EU:s ombudsman om du blivit felbehandlad av en EU-institution.

Din rätt som EU-medborgare

Resa, arbeta och studera i ett annat EU-land

Lästid 2 min

Som EU-medborgare har du en rad rättigheter. Bland annat kan du resa, arbeta eller studera i alla länder inom EU. Det brukar kallas fri rörlighet för personer och är en av EU:s grundprinciper. Du kan också få hjälp av ett annat EU-lands ambassad om det inte finns någon svensk ambassad där du är.

Studenter vid universitetet i Strasbourg i en föreläsningssal.

Studenter vid universitetet i Strasbourg. EU-medborgare har rätt att studera i alla EU-länder. Foto: Europeiska unionen.

Resa fritt mellan EU-länder

Alla EU-länder omfattas av reglerna om fri rörlighet. Den fria rörligheten innebär bland annat att EU-medborgare, utan några särskilda formaliteter, har rätt att resa till och vistas i ett annat medlemsland i tre månader. Om du vill stanna längre än tre månader kan du behöva visa för landets myndigheter att du kan försörja dig ekonomiskt.
Du har rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader.

Ta med pass och nationellt id-kort när du reser i EU

När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare. Ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort duger inte som resehandling.

Hit vänder du dig med frågor om att resa i EU

Arbeta och studera i ett annat EU-land

Att studera, praktisera och arbeta var som helst i EU är rättigheter knutna till EU-medborgarskapet. EU-medborgare har rätt att stanna längre tid än tre månader i ett annat EU-land om de är där för att

 • arbeta eller driva ett företag
 • studera
 • leva som pensionär.

EU-medborgare har också rätt att stanna längre än tre månader i ett annat EU-land om de på annat sätt är självförsörjande.

Om du arbetar, pluggar eller är pensionär kan du stanna längre än tre månader i ett annat EU-land.

Hit vänder du dig med frågor om att bo, arbeta eller studera i ett annat EU-land

Hjälp från EU-länders ambassader utanför EU

När du reser till länder utanför EU kan du få hjälp av en ambassad från ett annat EU-land, om det inte finns någon svensk ambassad på platsen där du är.

Skriva och få svar på ditt eget språk

Lästid 2 min

Vill du skriva på svenska till EU? Inga problem. Som EU-medborgare kan du mejla eller skicka brev till EU:s institutioner på något av EU:s 24 officiella språk, till exempel svenska. De flesta av EU:s lagar och andra viktiga dokument finns också översatta till alla officiella språk.

Viktiga EU-dokument publiceras på alla språk

Enligt EU:s språkpolicy ska alla EU-lagar, viktiga policydokument och allmän information om EU publiceras på EU:s 24 officiella språk. Tanken är att EU-medborgare ska kunna få information och ta del av EU:s lagstiftningsprocess på ett språk de förstår. EU-medborgare kan också skriva till och få svar från EU-institutionerna på vilket som helst av de officiella språken. Den som ringer till en EU-institution ska däremot vara beredd på att tala ett annat språk än exempelvis svenska.
Du kan kommunicera på svenska med EU-institutionerna.

EU:s 24 officiella språk

 • Bulgariska
 • Danska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Franska
 • Grekiska
 • Iriska
 • Italienska
 • Kroatiska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Maltesiska
 • Nederländska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Rumänska
 • Slovakiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tjeckiska
 • Tyska
 • Ungerska

Dokument som översätts till ett fåtal språk

Dokument som inte är rättsligt bindande finns normalt på engelska, franska och tyska. Brådskande, kortlivad eller väldigt specifik information publiceras ofta bara på ett eller ett fåtal språk beroende på målgrupp.

Äldre dokument är inte översatta

Antalet officiella språk i EU har ökat i takt med att fler länder har blivit medlemmar. Som regel kan man hitta EU-lagstiftning på ett lands språk från det år då landet blev med i EU. Till exempel finns nästan all EU-lagstiftning från 1995 och framåt på svenska. Äldre dokument, exempelvis från tiden för Kol- och stålgemenskapen och EU:s föregångare EEG, finns endast på franska, tyska, nederländska och italienska.
Nästan all EU-lagstiftning från 1995 och framåt finns på svenska.

Språkpolicy på EU:s webbplats

Ta del av EU-dokument

Lästid 1 min

EU:s verksamhet utgår från möten mellan representanter från EU-länderna och EU:s institutioner. Mötena resulterar i mötesprotokoll och beslutsdokument. EU-medborgare kan ta del av EU-dokument från Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

En man tittar på staplar av utskrifter av dokument som ligger på bord i en korridor.

Utskrifter av budgetdokument ligger staplade i en korridor i Europaparlamentets byggnad i Bryssel. Foto: Europeiska unionen.

Begära ut EU-dokument

EU-medborgare har rätt att få ut handlingar från Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Ansökan kan göras skriftligen på något av EU:s 24 officiella språk, till exempel svenska. Ingen motivering behövs för varför du vill läsa dokumentet.
Du behöver inte motivera varför du vill ta del av ett EU-dokument.

Svar inom 15 arbetsdagar

Du ska få svar på din ansökan inom 15 arbetsdagar. EU-institutionerna måste motivera ett avslag på din ansökan skriftligen och ge information om hur du överklagar beslutet. Det är vanligt att delar av en EU-handling inte kan lämnas ut. Du har då rätt att få ta del av de övriga delarna. Sekretessen ska prövas och motiveras i varje enskilt fall när någon begär att få ta del av en handling.
Ibland kan delar av ett EU-dokument inte lämnas ut.

Hitta EU-dokument i databaser

Alla EU-institutioner har databaser där du själv kan söka efter dokument. Databaserna innehåller mycket information och det kan vara komplicerat att hitta rätt dokument. Ett tips är att söka på flera olika språk och att utnyttja till exempel dokument- eller ärendenummer i sökningen. Om ett dokument inte är direkt tillgängligt i databaserna kan du alltid lämna in en ansökan till EU-institutionen i fråga om att få ut EU-handlingen du söker.

Klaga hos EU:s ombudsman

Lästid 2 min

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål om det som inte fungerar i EU:s institutioner. Privatpersoner, företag och organisationer i medlemsländerna kan vända sig till ombudsmannen för att få sina fall undersökta.

Brev adresserat till EU:s ombudsman.

Du kan skriva till EU:s ombudsman om du tycker att en EU-institution har gjort något fel. Foto: Europeiska unionen.

Reder ut om EU-institutioner gjort fel

Europeiska ombudsmannen, även kallad EU-ombudsmannen, är just nu irländska Emily O´Reilly. EU-ombudsmannen har till uppgift att reda ut om fel har begåtts inom EU. Det kan handla om att en EU-institution gör fel i handläggningen av ärenden, vägrar att ge ut information eller att ett ärende tar onödigt lång tid. Det kan också handla om att en person anser sig orättvist behandlad eller diskriminerad av en EU-institution. Alla personer som är medborgare eller bosatta i ett EU-land har rätt att framföra klagomål till ombudsmannen. Företag, föreningar och andra organisationer som finns i ett EU-land har också rätt att klaga.
Du kan få hjälp om du blivit felbehandlad av en EU-institution.

Korta fakta om Europeiska ombudsmannen

 • EU:s ombudsman just nu är irländska Emily O´Reilly.
 • Håller till i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg.
 • Ska vara helt oberoende och får inte ta emot instruktioner av någon.

Europeiska ombudsmannens webbplats

Utreder och ger rekommendationer

Ombudsmannen kan utreda missförhållanden och ge rekommendationer, men kan inte själv dra ett ärende inför domstol. Ombudsmannen kan heller inte ta upp ärenden som redan har avgjorts i en domstol. Däremot kan ombudsmannen rapportera till Europaparlamentet, som i sin tur kan ta upp ärendet i EU-domstolen.

Resultat av ombudsmannens granskning

En del ärenden avgörs snabbt av ombudsmannen då de läggs ned eller för att någon av parterna i ärendet ger efter. I andra fall försöker ombudsmannen nå en uppgörelse i godo mellan parterna.

Om en institution inte godtar de rekommendationer som granskningen lett fram till kan ombudsmannen rapportera ärendet till Europaparlamentet. Parlamentet kan sedan föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Rösta i val till Europaparlamentet

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i val till Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas. Nästa EU-val sker år 2024. Om du är folkbokförd i ett annat EU-land kan du även rösta i landets kommunalval.

Personer bakom skärmar som röstar i en svensk vallokal.

Den som är medborgare i ett EU-land har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet. Foto: Camilla Svensk / Riksdagsförvaltningen.

Rösta i valet till Europaparlamentet i Sverige

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, det så kallade EU-valet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.
Du som fyllt 18 år och är svensk medborgare får rösta i valet till Europaparlamentet.

Rösträtt och röstlängd på Valmyndighetens webbplats

Rösta när du bor i ett annat EU-land

När du flyttar till ett annat EU-land får du fortfarande rösta i det svenska riksdagsvalet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Om du är folkbokförd i ett annat EU-land kan du rösta i deras kommunala val och i valet till Europaparlamentet. Du kan behöva anmäla dig till ansvarig nationell valmyndighet innan du har möjlighet att rösta.
Du får rösta i det svenska riksdagsvalet även om du flyttar till ett annat EU-land.

Rösträtt utomlands på Ditt Europas webbplats

Ställa upp i valet till Europaparlamentet

Om du själv vill ställa upp i valet till Europaparlamentet måste du kandidera för ett politiskt parti. Det går alltså inte att ställa upp som fristående kandidat. Det går heller inte att kandidera i flera länder samtidigt.

Anmäla kandidater på Valmyndighetens webbplats

Du kanske också vill veta mer om...