accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeplayremovesearchsharestop-watch
Europaparlamentets kammare i Bryssel inifrån. Europaparlamentets kammare invändigt.

Europaparlamentet

medborgarnas röst i EU

Det är medborgarna i EU-länderna som röstat fram de 751 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Europaparlamentet

  • Består av 751 folkvalda ledamöter. 20 av dem kommer från Sverige.
  • Väljs av invånarna i respektive EU-land.
  • Beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.
  • Leds av en talman, den italienska kristdemokraten Antonio Tajani, som väljs av Europaparlamentet.
  • Kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet.
  • Har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.

Europaparlamentets webbplats

Beslutar om nya lagar och budget

Lästid 3 min

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 20 av de 751 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och arbetar på uppdrag av EU:s medborgare. Huvuduppgifterna är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 20 av de 751 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och arbetar på uppdrag av EU:s medborgare. Huvuduppgifterna är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Ledamöter i Europaparlamentet under ett sammanträde.

Europaparlamentets ledamöter är från alla EU:s länder. Länder med många invånare har fler ledamöter än mindre länder. Foto: Europaparlamentet.

Europaparlamentets talman Antonio Tajani.

Europaparlamentets arbete leds av talmannen, den italienska kristdemokraten Antoni Tajani. Foto: Europaparlamentet.

Visar bild 1/2

Beslutar om lagar med ministerrådet

Ett av de viktigaste uppdragen för Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas, är att ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Det gör Europaparlamentet oftast tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

Kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet

En annan viktig del av Europaparlamentets arbete är att kontrollera EU-kommissionen och ministerrådet. Till exempel kan ledamöterna fråga ut kommissionärer och representanter för ordförandelandet i ministerrådet. Om ledamöterna vill gå till botten med ett ärende kan de låta en undersökningskommitté utreda frågan. Europaparlamentet ska också godkänna varje ny EU-kommission som utses.
Parlamentet kan fråga ut kommissionärer.

Parlamentet är uppdelat i 20 utskott

Precis som i nationella parlament som riksdagen i Sverige arbetar ledamöterna i Europaparlamentet i olika utskott. I Europaparlamentet finns 20 olika utskott, till exempel miljöutskottet och fiskeriutskottet. Parlamentet kan skapa tillfälliga utskott om det behövs, som till exempel utskottet för den ekonomiska krisen.

Utskotten granskar förslag på nya EU-lagar

Det är utskotten som är själva kärnan för arbetet i Europaparlamentet. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget.

Rapportör för varje lagförslag

Det utskott som fått ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Det innebär att rapportören är med och påverkar hur lagtexten ska se ut. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas.
Rapportören tar fram ett förslag till beslut.

Beslut i Europaparlamentet

När ett lagförslag är färdigbehandlat av ett utskott ska det upp till debatt och beslut i Europaparlamentet. Ett sådant möte i plenum, alltså inför alla ledamöter i Europaparlamentet, går till så att rapportören först presenterar sitt förslag till ståndpunkt i frågan. Sedan följer en debatt bland ledamöterna och slutligen sker själva omröstningen i parlamentet.

Samarbetar i partigrupper

Ledamöterna i Europaparlamentet samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. Partier som har liknande värderingar i olika EU-länder bildar partigrupper. För att bilda en partigrupp krävs minst 25 ledamöter från sju länder. De ledamöter som inte bildar någon grupp kallas grupplösa. 

Partigrupp går före land

När Europaparlamentets ledamöter samlas för debatt och omröstningar i Strasbourg eller Bryssel sitter de tillsammans i sina partigrupper, inte med sina landsmän från andra partigrupper. 

Minst 6 ledamöter från varje land

Länder med stor befolkning har fler ledamöter och länder med liten befolkning har färre. Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter. På så sätt har ett land alltid tillräckligt många ledamöter för att kunna representera olika politiska grupper i landet. Europaparlamentet får ha högst 751 ledamöter.

Ledamöterna väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna. Nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

Svenska ledamöter i utskotten på Europaparlamentets webbplats

Arbetet leds av talmannen

Europaparlamentets arbete leds av en talman som övervakar parlamentets verksamhet och utskott och ger det slutliga klartecknet till EU:s budget. Talmannen representerar också parlamentet på olika möten. På toppmöten i Europeiska rådet håller Europaparlamentets talman alltid ett inledningstal inför EU-ländernas stats- och regeringschefer. Nuvarande talman i Europaparlamentet är den italienska kristdemokraten Antonio Tajani. Han har talmansposten fram till juli 2019.

Val av talman

Talmannen väljs av parlamentet för en mandatperiod på 2,5 år. Talmansvalet sker direkt efter ett val till Europaparlamentet. Det är bara de politiska grupperna eller minst 40 ledamöter som kan nominera. Efter nomineringen röstar parlamentet i en sluten omröstning. Om en kandidat får en absolut majoritet av de lagda rösterna blir han eller hon vald. Om ingen talman har blivit vald efter tre valomgångar följer en fjärde valomgång mellan tredje omgångens två toppkandidater. Om båda kandidaterna får lika många röster i den fjärde omröstningen väljs den som är äldst.

Informationskontor i varje medlemsland

Europaparlamentet har informationskontor i varje EU-land. Deras uppgift är att informera om parlamentet och EU och att uppmuntra folk att rösta i valen till Europaparlamentet. Det svenska informationskontoret ligger i Stockholm.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Uppdrag folkvald

360°

Se dig om utanför Europaparlamentet

Europaparlamentet har flera byggnader som upptar ett kvarter i Bryssel i närheten av de andra EU-institutionerna i staden.

360°

Se dig om i plenisalen i Bryssel

Europaparlamentet har sitt huvudsäte i Strasbourg, Frankrike, men utskottsmöten och extra sammanträden hålls i belgiska Bryssel.

Du kanske också vill veta mer om...