accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Europaparlamentets kammare i Bryssel inifrån. Europaparlamentets kammare invändigt.

Europaparlamentet

Medborgarnas röst i EU

Det är medborgarna i EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 751 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Europaparlamentet

 • består av 751 folkvalda ledamöter, varav 20 har valts i Sverige
 • väljs i allmänna val av invånarna i respektive EU-land
 • beslutar om EU-lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet
 • leds av en talman, den italienska kristdemokraten Antonio Tajani
 • kontrollerar EU-kommissionen och ministerrådet
 • har verksamhet i Strasbourg och Bryssel.

Europaparlamentets webbplats

Uppdrag folkvald

Beslutar om nya lagar och budget

Lästid 3 min

Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas, är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 20 av de 751 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas, är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 20 av de 751 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Ledamöter i Europaparlamentet under ett sammanträde.

Europaparlamentets ledamöter är från alla EU:s länder. Länder med många invånare har fler ledamöter än mindre länder. Nästa val till Europaparlamentet är 2019. Foto: Europaparlamentet.

Europaparlamentets talman Antonio Tajani.

Europaparlamentets arbete leds av talmannen, den italienska kristdemokraten Antoni Tajani. Foto: Europaparlamentet.

Visar bild 1/2

Beslutar om lagar och budget med ministerrådet

I Europaparlamentet sitter 751 folkvalda ledamöter, varav 20 från Sverige. Ledamöterna arbetar på uppdrag av EU-ländernas medborgare. Ett av de viktigaste uppdragen för Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas, är att ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar. Det gör Europaparlamentet oftast tillsammans med ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.
Europaparlamentet jobbar på uppdrag av EU:s medborgare.

Europaparlamentet är uppdelat i 20 utskott

Precis som i nationella parlament som riksdagen i Sverige arbetar ledamöterna i Europaparlamentet i olika utskott som ansvarar för olika ämnesområden. I Europaparlamentet finns 20 ständiga utskott, till exempel miljöutskottet och fiskeriutskottet. Parlamentet kan skapa tillfälliga utskott om det behövs, som till exempel utskottet för den ekonomiska krisen.
Utskotten har ansvar för olika ämnesområden.

Europaparlamentets utskott på Europaparlamentets webbplats

Utskotten granskar förslag på nya EU-lagar

Det är utskotten som är själva kärnan för arbetet i Europaparlamentet. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget.

Rapportör för varje lagförslag

Det utskott som fått ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Det innebär att rapportören är med och påverkar hur lagtexten ska se ut. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas.
Rapportören tar fram förslag till beslut.

Beslut i Europaparlamentet

När ett lagförslag är färdigbehandlat av ett utskott ska det upp till debatt och beslut i Europaparlamentet. Ett sådant möte i plenum, alltså inför alla ledamöter i Europaparlamentet, går till så att rapportören först presenterar sitt förslag till ståndpunkt i frågan. Sedan följer en debatt bland ledamöterna och slutligen sker själva omröstningen i parlamentet.

Samarbetar i partigrupper

Ledamöterna i Europaparlamentet samarbetar i grupper efter sin politiska tillhörighet. Partier som har liknande värderingar i olika EU-länder bildar partigrupper. För att bilda en partigrupp krävs minst 25 ledamöter från sju länder. De ledamöter som inte bildar någon grupp kallas grupplösa. När Europaparlamentets ledamöter samlas för debatt och omröstningar i Strasbourg eller Bryssel sitter de tillsammans i sina partigrupper, inte med sina landsmän från andra partigrupper.
Partigrupp går före hemland för ledamöterna.

Europaparlamentets organisation på Europaparlamentets webbplats

Minst 6 ledamöter från varje EU-land

Länder med stor befolkning har fler ledamöter och länder med liten befolkning har färre. Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter. På så sätt har ett land alltid tillräckligt många ledamöter för att kunna representera olika politiska grupper i landet. Europaparlamentet får ha högst 751 ledamöter. Ledamöterna väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna. Nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.
Vart femte år hålls val till Europaparlamentet.

Arbetet leds av talmannen

Europaparlamentets arbete leds av en talman som övervakar parlamentets verksamhet och utskott och ger det slutliga klartecknet till EU:s budget. Talmannen representerar också parlamentet på olika möten. På toppmöten i Europeiska rådet håller Europaparlamentets talman alltid ett inledningstal inför EU-ländernas stats- och regeringschefer. Nuvarande talman i Europaparlamentet är den italienska kristdemokraten Antonio Tajani. Han har talmansposten fram till juli 2019.
Europaparlamentets talman heter Antonio Tajani.

Val av talman

Talmannen väljs av parlamentet för en mandatperiod på 2,5 år. Talmansvalet sker direkt efter ett val till Europaparlamentet. Det är bara de politiska grupperna eller minst 40 ledamöter som kan nominera. Efter nomineringen röstar parlamentet i en sluten omröstning. Om en kandidat får en absolut majoritet av de lagda rösterna blir han eller hon vald. Om ingen talman har blivit vald efter tre valomgångar följer en fjärde valomgång mellan tredje omgångens två toppkandidater. Om båda kandidaterna får lika många röster i den fjärde omröstningen väljs den som är äldst.

360°

Se dig om utanför Europaparlamentet

Europaparlamentet har flera byggnader som upptar ett kvarter i Bryssel i närheten av de andra EU-institutionerna i staden.

360°

Se dig om i plenisalen i Bryssel

Europaparlamentet har sitt huvudsäte i Strasbourg, Frankrike, men utskottsmöten och extra sammanträden hålls i belgiska Bryssel.

Visste du att...

 • Vart femte år är det val till Europaparlamentet, så kallat EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet. Nästa EU-val är 2019.

  Rätt att rösta för alla EU-medborgare

  Ledamöterna i Europaparlamentet väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna. Alla medborgare i EU-länder har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, eller EU-valet som det också kallas. Genom valet avgörs vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas invånare i Europaparlamentet. Nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

  Dina rättigheter

  Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

  I EU-fördragen, reglerna för EU ska fungera, står det hur platserna i parlamentet ska fördelas. Hänsyn tas till hur stor befolkning varje land har. Det innebär att länder med stor befolkning har fler ledamöter och länder med liten befolkning har färre. Europaparlamentet får ha högst 751 ledamöter. Inget land kan ha fler än 96 ledamöter eller färre än 6 ledamöter. Sverige har 20 platser i Europaparlamentet.

  Svenska EU-parlamentariker ingår i olika grupper och utskott

  Valet till Europaparlamentet 2014

  Senaste valet till Europaparlamentet genomfördes 2014. I Sverige var valdeltagandet strax över 51 procent. Ungefär hälften av de svenska väljarna personröstade. I hela EU var valdeltagandet strax under 43 procent.

 • I Europaparlamentet är 20 av de 751 ledamöterna från Sverige. Utifrån partitillhörighet tillhör de olika partigrupper i Europaparlamentet. I de flesta av parlamentets utskott finns svenska ledamöter.

  Olika partier kan ingå i samma partigrupp

  De 20 svenska ledamöterna, eller EU-parlamentariker som de också kallas, tillhör något av de nio svenska politiska partier som finns representerade i Europaparlamentet 2014-2019. Partierna ingår samtidigt i någon av parlamentets olika politiska grupper. Olika politiska partier kan ingå i samma partigrupp i Europaparlamentet. Svenska exempel på det är att socialdemokratiska ledamöter delar partigrupp med ledamöter från Feministiskt initiativ, att moderata och kristdemokratiska ledamöter delar partigrupp samt att centerpartistiska ledamöter delar partigrupp med ledamöter från Liberalerna.

  Svenska ledamöters partier och partigrupp på Europaparlamentets webbplats

  Svenska ledamöter i parlamentets utskott

  Kärnan för Europaparlamentets arbete är de ämnesorienterade utskotten. I utskotten behandlar ledamtöterna EU-kommissionens lagförslag. Det finns 20 ständiga utskott och sedan kan det tillkomma särskilda utskott för aktuella politiska frågor. I de flesta av utskotten finns det svenska ledamöter.

  Svenska ledamöter i utskotten på Europaparlamentets webbplats

 • Europaparlamentet har informationskontor i varje EU-land. Det svenska informationskontoret ligger i Stockholm.

  Information om hur Europaparlamentet fungerar

  Europaparlamentets informationskontor i Stockholm informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas. Sverigekontoret representerar Europaparlamentet som institution, inte något svenskt eller politiskt intresse. 

  Informationskontoret i Sverige på Europaparlamentets webbplats

Du kanske också vill veta mer om...