accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeplayremovesearchsharestop-watch
Svartvit gruppbild på EU-kommissionen framför blå bakgrund. Svartvit gruppbild på EU-kommissionen framför blå bakgrund.

EU-kommissionen

föreslår nya lagar

EU-kommissionen i Bryssel kallas ofta för EU:s motor. Det är den som föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer gällande lagar. I kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De företräder inte sina egna länder utan ska se till hela EU:s bästa. Den svenska EU-kommissionären heter Cecilia Malmström och ansvarar för handelsfrågor.

EU-kommissionen

 • Föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att gällande lagar följs.
 • Består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland.
 • Företräder hela EU, inte enskilda EU-länder.
 • Sveriges representant Cecilia Malmström ansvarar för handelsfrågor.
 • Leds av ordföranden Jean-Claude Juncker.
 • En ny kommission utses vart femte år.

EU-kommissionens webbplats

Arbetar för hela EU:s bästa

Lästid 4 min

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer lagarna. Dessutom ska den se till att fri konkurrens råder inom EU, hantera unionens inkomster och utgifter samt föra EU:s talan i olika typer av förhandlingar. Gemensamt för alla insatser är att de ska främja EU:s gemensamma intressen. En ny kommission utses vart femte år.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Juncker från Luxemburg är ordförande i EU-kommissionen. Foto: EU-kommissionen.

Olika ansvarsområden och gemensamma beslut

I EU-kommissionen sitter 28 kommissionärer, en från varje EU-land. De företräder hela EU, inte sina enskilda medlemsländer. Varje kommissionär har ansvar för ett eller flera politikområden, till exempel miljö eller jordbruk. Den svenska EU-kommissionären heter Cecilia Malmström och hon ansvarar för handelsfrågor. EU-kommissionen leds av en ordförande, luxemburgaren Jean-Claude Juncker. 

När kommissionärerna fattar beslut är det oftast med enhällighet. När ett beslut om exempelvis ett nytt lagförslag är fattat anses hela kommissionen stå bakom det.

Oftast ensamrätt på att ge lagförslag

Inom de flesta av EU:s politikområden är EU-kommissionen den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar. Det gäller till exempel EU:s inre marknad (fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer) och jordbruks- och miljöpolitiken. 

Inom några områden kan även ministerrådet, en EU-institution som består av ministrar från medlemsländernas regeringar, föreslå lagar. Det gäller till exempel polis- och straffrättsligt samarbete.

Kontrollerar medlemsländerna

En annan uppgift som EU-kommissionen har är att kontrollera så att medlemsländerna följer gällande EU-lagar. Om kommissionen anser att ett land bryter mot lagstiftningen kan den ta ärendet till EU-domstolen. Att gå till domstol är ett stort steg. Därför finns möjlighet att lösa den så kallade överträdelsen i förhandlingar innan ärendet når domstolen. EU-kommissionen kan ge EU-länder, som riskerar att bryta mot EU:s grundprinciper och regler, en så kallad tidig varning. Om kommissionen till exempel har synpunkter på hur Sverige genomför EU-lagstiftning vänder den sig till den svenska regeringen.
Kan ta ärenden till EU-domstolen.

EU-domstolen

Tar in idéer och synpunkter

EU-kommissionen får förslag på ny lagstiftning från många olika håll, exempelvis från ledamöter i Europaparlamentet eller från EU-institutionerna ministerrådet och Europeiska rådet. Även intresseorganisationer och lobbyister bidrar med förslag. Genom ett så kallat medborgarinitiativ kan personer eller grupper uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en särskild fråga.

Innan EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag hålls ett så kallat offentligt samråd då medlemsländer och intressegrupper kan lämna synpunkter. Alla dokument i samrådet finns tillgängliga för allmänheten på EU-kommissionens webbplats.

Andra instanser bestämmer om förslag ska bli lag

EU-kommissionens uppdrag i lagstiftningsprocessen stannar vid själva lagförslaget. Det är två andra EU-institutioner som beslutar om kommissionens lagförslag ska bli gällande EU-regler som medlemsländerna ska följa. De besluten tas av ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar, och det folkvalda Europaparlamentet.

Säkerställer fri konkurrens inom EU

EU-kommissionen ansvarar också för genomförandet av EU:s konkurrenspolitik. Konkurrensreglerna ska säkra den fria konkurrensen inom EU och kommissionen har rätt att på egen hand granska exempelvis statsstöd, kartellbildningar och företagssammanslagningar i medlemsländerna. 
Kommissionen granskar statsstöd och kartellbildningar.

När lagar och regler på konkurrensområdet ska genomföras fungerar medlemsländernas myndigheter som kommissionens förlängda arm. 

Förvaltar EU:s inkomster och utgifter

En annan viktig funktion som EU-kommissionen har är att förvalta EU:s budget. Det innebär att det är EU-kommissionen som hanterar EU:s inkomster och utgifter. Framför allt handlar det om att ansvara för utbetalningar av jordbruks- och regionalstöd till medlemsländerna. Det är två andra EU-institutioner, ministerrådet och Europaparlamentet, som beslutar om EU:s budget.

EU:s budget

För EU:s talan i förhandlingar

I internationella förhandlingar med till exempel Världshandelsorganisationen (WTO) är det EU-kommissionen som för EU:s talan. Även andra avtalsförhandlingar, som medlemskapsförhandlingar med länder som vill gå med i EU, sköts av EU-kommissionen.

Den största EU-institutionen

EU-kommissionen är uppdelad i olika avdelningar, så kallade generaldirektorat, som hanterar olika politikområden. I generaldirektoraten jobbar tjänstemän och experter med sakfrågor. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera generaldirektorat. 

Totalt är drygt 22 000 personer anställda på EU-kommissionen, vilket gör den till den största institutionen inom EU.

Representation i Sverige

EU-kommissionen har representationer, lokala kontor, i alla 28 EU-länder. I Sverige ligger EU-kommissionens lokala kontor i Stockholm. Kontoret har bland annat uppgiften att förklara hur EU:s politik påverkar de som bor i Sverige, förmedla EU-information till den svenska regeringen och svenska myndigheter och rapportera om viktiga händelser i Sverige till EU-kommissionen i Bryssel. 

Representation i Sverige på EU-kommissionens webbplats

EU:s utrikesminister vice ordförande i EU-kommissionen

EU-kommissionen har flera vice ordförande. En av dem är EU:s så kallade höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini från Italien. Posten kallas ofta för EU:s utrikesminister. Den höga representanten har en dubbel roll i EU eftersom hon sitter i både EU-kommissionen och ministerrådet.

Ny kommission utses vart femte år

Kommissionens mandatperiod är fem år och samma person kan utses till kommissionär flera perioder. En ny EU-kommission utses efter varje val till Europaparlamentet.

När det är dags för val av ny kommission är både EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europaiska rådet och de folkvalda ledamöterna i Europaparlamentet involverade. Europaparlamentet ska slutligen godkänna hela den nya kommissionen. 

Så utses kommissionen

 • EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet föreslår en ordförande för EU-kommissionen. Europaparlamentet, som består av folkvalda ledamöter från EU-länderna, röstar om förslaget.
 • Den tillträdande ordföranden väljer övriga 27 kommissionärer utifrån EU-ländernas förslag. Det är regeringen i Sverige som föreslår vem som ska vara svensk EU-kommissionär.
 • Ordförandens lista över kommissionärer godkänns av Europeiska rådet.
 • De nominerade kommissionärerna frågas ut och godkänns av Europaparlamentets utskott. 
 • Europaparlamentet röstar om de ska godkänna kommissionen som helhet.
 • Kommissionärerna utses formellt av Europeiska rådet.

EU-kommissionens politiska ledarskap på EU-kommissionens webbplats

Film

6 snabba om EU-kommissionen

Speltid 3 min

Vad är EU-kommissionen? Vem kan bli EU-kommissionär? Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström svarar på frågor om EU och EU-kommissionen.

Vardag i EU-kommissionen

Intervju

Svenska EU-kommissionären berättar

Speltid 15 min

Vad gör egentligen en EU-kommissionär hela dagarna? Hör den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström berätta om EU och sitt arbete i EU-kommissionen.

Ladda ner
360°

Se dig om i mötesrummet

EU-kommissionens ledamöter brukar ha sammanträde en gång i veckan. Ofta hålls mötena i den så kallade Jean Monnet-salen i kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel.

Du kanske också vill veta mer om...