accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeplayremovesearchsharestop-watch

EU-domstolen

löser tvister och tolkar EU-lagen

EU-domstolen är viktig för att EU-samarbetet ska fungera. Det är den som slutgiltigt avgör vilka spelregler som ska gälla. EU-domstolen ska se till att EU:s lagar tolkas och används korrekt över hela unionen. Domstolen finns i Luxemburg och består av domare från alla EU-länderna. Den svenske domaren heter Carl Gustav Fernlund.

EU-domstolen

  • Tolkar EU:s lagar och ser till att de följs.
  • Löser tvister mellan EU-länder och mellan EU och medlemsländerna.
  • Består av en domare från varje EU-land.
  • Carl Gustav Fernlund är svensk domare.
  • Tribunalen dömer i mål som rör enskilda och företag.

EU-domstolens webbplats

Tolkar lagen och reder ut tvister

Lästid 2 min

EU-domstolen är EU:s egen domstol. Den ser till att EU:s lagar används på samma sätt i alla medlemsländer. Domstolen ska också lösa tvister inom EU, kontrollera att lagar har tillkommit på rätt grunder och hjälpa medlemsländernas nationella domstolar att tolka EU:s lagar.

Sveriges ledamöter i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund och Nils Wahl.

Den svenska domaren i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund, till vänster, och Nils Wahl, en av EU-domstolens generaladvokater, till höger. Foto: EU-domstolen

Består av domare och generaladvokater

Europeiska unionens domstol, oftast kallad EU-domstolen, består av domare från varje EU-land. Den svenske domaren heter Carl Gustav Fernlund. I domstolen finns också så kallade generaladvokater som utreder och lämnar tolkningsförslag till stöd för domarna. Svensken Nils Wahl är en av elva generaladvokater i EU-domstolen.

Fyra typer av mål

EU-domstolen dömer i fyra typer av mål. Målen kan gälla tvister mellan

  • EU:s institutioner och medlemsländer
  • EU:s olika institutioner
  • medlemsländerna
  • EU:s institutioner och företag eller enskilda personer.

Tvister när EU-länder inte följer EU:s regler

EU-kommissionen är den EU-institution som kontrollerar att gällande lagar följs inom EU. En vanlig typ av tvist är att EU-kommissionen vill dra ett EU-land inför EU-domstolen eftersom kommissionen anser att landet inte har gjort tillräckligt för att följa EU:s regler. 

Tvister mellan EU-länder är ovanliga.

EU:s lagar och regler

EU:s institutioner tvistar om grundlagen

När EU-institutionerna tvistar handlar det ofta om att de inte kommer överens om vilken artikel i EU:s fördrag som ska ligga till grund för en ny EU-lag. EU-fördragen kan jämföras med grundlagar i ett land.

EU-länders domstolar kan få hjälp

Om en nationell domstol, till exempel en svensk tingsrätt, är tveksam till hur den ska tolka EU:s lagstiftning kan den fråga EU-domstolen om råd. Det kallas att begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen. I ett förhandsavgörande berättar EU-domstolen hur den tycker att lagen i fråga ska tolkas. 

Högsta domstolen måste fråga vid oklarheter

Nationella domstolar som är sista instans, till exempel Högsta domstolen, måste alltid fråga EU-domstolen om de är osäkra på hur EU:s lagstiftning ska tolkas.

De nationella domstolarna måste alltid ta hänsyn till det svar de får från EU-domstolen när de dömer i målet.

Mål som rör personer och företag i tribunalen

Under EU-domstolen finns en avdelning som heter tribunalen, där det arbetar minst en domare per medlemsland. Tribunalen avlastar domstolen, framför allt i mål som rör tvister mellan EU:s institutioner och enskilda personer eller företag och organisationer. Det handlar till exempel om konkurrensvillkor för företag eller krav på skadestånd mot EU. Domar i tribunalen kan överklagas till EU-domstolen.
Tribunalen avlastar EU-domstolen.

Om EU-domstolen på EU:s webbplats

Du kanske också vill veta mer om...