accessibilityaddangle-leftangle-rightarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upsound-activebookcrossdocumentdownloademailexternalShapeglobeLinkplayremovesearchsharestop-watch
Regeringens hus Rosenbad och Riksdagshuset. Regeringens hus Rosenbad och Riksdagshuset.

Har koll på regeringen

Riksdagen påverkar svensk EU-politik

I EU representeras Sverige av den svenska regeringen. När EU-länderna ska förhandla och ta beslut om nya EU-lagar är det regeringen som för Sveriges talan i ministerrådet, där ministrar från EU-ländernas regeringar deltar. Men regeringen måste ha riksdagens godkännande i sitt arbete. EU-arbetet i riksdagen innebär därför många diskussioner och möten med regeringens olika ministrar.

Riksdagen kontrollerar regeringen

Riksdagen kan på flera olika sätt kontrollera regeringens EU-politik, alltså de åsikter som regeringen för fram i EU-förhandlingarna:

  • Regeringens ministrar kommer till EU-nämnden inför möten i EU.
  • Riksdagens utskott diskuterar EU-frågor med ministrar.
  • Ministrar frågas ut i riksdagens kammare.
  • Statsministern berättar för kammaren om Europeiska rådets möten.
  • Varje år hålls både en EU-politisk partiledardebatt och en EU-debatt bland riksdagsledamöterna i riksdagens kammare.

Samtal pågår

Regeringen ska ha riksdagens stöd

Lästid 3 min

I förhandlingarna med de andra EU-länderna kan inte regeringen föra fram vilka åsikter den vill. Regeringen träffar därför riksdagen regelbundet för att stämma av EU-frågor. Ministrar från regeringen kommer både till EU-nämnd, utskott och kammare för att ge information och svara på riksdagsledamöternas frågor om EU-förslagen.

Regeringen representerar Sverige i EU

Det är regeringen som representerar Sverige i EU, vilket innebär att regeringen är med i EU-institutionerna ministerrådet och Europeiska rådet. I ministerrådet, som består av ministrar från EU-ländernas regeringar, förhandlas och beslutas nya EU-lagar. I Europeiska rådet, som består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, planeras EU:s verksamhet på lång sikt.
Regeringen deltar i ministerrådet och Europeiska rådet.

Ska informera riksdagen om EU-politiken

Regeringen är inte fri att tycka och säga vad den vill i EU utan ska löpande informera och stämma av sin EU-politik med riksdagen. Det står skrivet i Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar.

Ministrar kommer till EU-nämnden

När ett lagförslag från EU-kommissionen är klart för beslut ska en minister från regeringen åka till ministerrådet och förhandla och ta beslut om lagen. Om det exempelvis gäller en ny energilag är det energiministern som ska förhandla med energiministrarna från de andra EU-länderna. Inför ett sådant möte i ministerrådet måste regeringen stämma av med riksdagen vilken linje Sverige ska driva i förhandlingarna.

Det kallas för att regeringen ska överlägga och samråda med riksdagen. De här diskussionerna sker i riksdagens EU-nämnd, som består av ledamöter från riksdagens alla partier. Ordförande i EU-nämnden är Pyry Niemi (S), förste vice ordförande är Annika Qarlsson (C) och andre vice ordförande är Jessika Roswall (M).

EU-nämnden

I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Statsministern och övriga ministrar kommer till EU-nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet och ministerrådet. På riksdagens webbplats kan du ta del av EU-nämndens dokument, bland annat föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Diskuterar Sveriges ståndpunkt

En överläggning går till så att den minister som ska delta i ministerrådets möte kommer till EU-nämnden för att diskutera Sveriges ståndpunkt i en aktuell EU-fråga, exempelvis synen på en ny energilag.

Även i samband med toppmöten i Europeiska rådet ska regeringen stämma av frågor med riksdagen. Inför möten i Europeiska rådet kommer statsministern till EU-nämnden för att prata om de frågor som ska tas upp på mötet. Efter toppmötet kommer statsministern till riksdagens kammare för att berätta om vad som hände vid mötet. I de allra flesta fallen är det statsministern som kommer till riksdagen, men någon gång kan det även vara en annan minister eller en statssekreterare.

Efter toppmötet kommer statsministern till riksdagens kammare för att berätta om vad som hände vid mötet.
Statsministern EU-rapporterar i kammaren.

Statsministern i riksdagen

EU-nämnden ger rekommendationer

EU-nämnden ger regeringen rekommendationer kring vilken åsikt riksdagen anser att regeringen bör föra fram i EU-förhandlingarna. Regeringen måste inte följa EU-nämndens rekommendationer, men om den inte gör det kan det leda till att riksdagen förlorar förtroendet för regeringen.

Ministrar kommer till utskott och kammare

Det är inte bara inför möten i ministerrådet och Europeiska rådet som regeringen träffar riksdagen. Ministrar från regeringen kallas ofta till riksdagens utskott och kammare för att diskutera eller ge information om aktuella EU-frågor. Ett exempel är när utskotten granskar tidiga idéer och preliminära utkast på lagförslag från EU-kommissionen. Ett annat exempel är att ministrar kallas till utfrågningar om EU-frågor i riksdagens kammare.
Regering och riksdag diskuterar aktuella EU-frågor.

Regeringen skickar dokument till riksdagen

Regeringen skickar kontinuerligt skriftlig information till riksdagen. Exempel på dokument som regeringen skickar är rapporter från möten i ministerrådet och faktapromemorier, så kallade fakta-PM, där regeringen sammanfattar aktuella lagförslag från EU-kommissionen och regeringens syn på förslagen.

Fakta-PM om EU-förslag på riksdagens webbplats

EU-debatter i riksdagen

I november varje år hålls en EU-politisk partiledardebatt i riksdagens kammare som tar avstamp i regeringens prioriteringar i EU-arbetet, den så kallade EU-deklarationen.

EU-deklarationen 2021 på regeringens webbplats

Varje år redovisar regeringen sitt EU-arbete genom skrivelsen "Verksamheten i Europeiska unionen", som också kallas "Årsboken om EU". Efter att utskotten har gått igenom årsboken hålls en EU-debatt i kammaren då alla riksdagsledamöter kan tycka till om regeringens EU-politik det senaste året.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 på riksdagens webbplats

Panorama

Se dig om i mötesrummet

EU-nämndens möten hålls i Skandiasalen i ett av riksdagens hus i Stockholm. Där förankrar regeringen sin EU-politik med riksdagens ledamöter.

Du kanske också vill veta mer om...